محصولات / هواکش EF7 بوش

مشخصات هواکش مشخصات ابعادی X
نام قطعه هواکش EF7 بوش A (طول) 460 mm
جنس PP20%TALC B (عرض) 315 mm
شماره فنی K9600034780 C (ارتفاع) 210 mm
وزن 1.7  Kg    
OEM Reference Engine Application
  EF7 Soren Samand
EF7 EF7
EF7 Dena
EF7 Dena+