محصولات / هواکش MG360

مشخصات هواکش مشخصات ابعادی X
نام قطعه هواکش MG360 A (طول) 227 mm
جنس PP20%TALC B (عرض) 250 mm
شماره فنی 10139536 C (ارتفاع) 286 mm
وزن 1.7 Kg    
OEM Reference Engine Application
  NSE 1.5 DVVT MG360